skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Οργάνωση Σπουδών

Για τον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (ο οποίος ισχύει σε καθε περίπτωση) δείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο (κατηγορία: Προπτυχιακά):

http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/undergraduate-studies/regulation/undergraduate-courses.html

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών

Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων:

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και κάθε μάθημα διδάσκεται επί τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.

Ομάδες μαθημάτων:

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται με μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά, προσφέροντας στο φοιτητή τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προσεγγίσεων. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει με ποια σειρά θα παρακολουθήσει τις παραδόσεις στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Συνιστάται ωστόσο στον πρωτοετή φοιτητή να επιλέξει κατά προτεραιότητα τα μαθήματα εκείνα τα οποία, σύμφωνα με τον τίτλο τους ή βάσει των διευκρινίσεων του διδάσκοντος, αποτελούν εισαγωγή στο διδασκόμενο αντικείμενο.

Κατηγορίες μαθημάτων:

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε παραδόσεις και σεμινάρια. Οι παραδόσεις έχουν ανώτατο όριο συμμετεχόντων τους 300 φοιτητές. Τα σεμινάρια έχουν ανώτατο όριο συμμετεχόντων τους 25 φοιτητές. Στις παραδόσεις η επίδοση του φοιτητή κρίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή με όποιον άλλο τρόπο ανακοινώσει ο διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Στα σεμιναριακά μαθήματα η επίδοση του φοιτητή κρίνεται από την προφορική παρουσίαση του θέματος της εργασίας του, την ποιότητα της γραπτής εργασίας του και την ενεργό συμμετοχή του στο μάθημα.

Κατανομή ΕCTS στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Μαθήματα

Αριθμός μαθημάτων

ΕCTS

Σύνολο ΕCTS ανά κατηγορία

Παραδόσεις

36-40

5

180-200

Σεμινάρια

4-6

10

40-60

Σύνολο

42

 

240

- Ξένη γλώσσα:

Η παρακολούθηση μαθημάτων Ξένων γλωσσών, που προσφέρει η Φιλοσοφική Σχολή, είναι προαιρετική για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αλλά συνιστάται στο φοιτητή να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε να μάθει ή να βελτιώσει μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις απαιτήσεις της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας που είναι απαραίτητη στις παραδόσεις και τα σεμινάρια. Ο βαθμός στην ξένη γλώσσα δεν προσμετράται στο βαθμό του πτυχίου, αλλά η ξένη γλώσσα προσγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

- Πρακτική άσκηση:

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  περιλαμβάνεται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε φορείς και υπηρεσίες επαγγελματικού ενδιαφέροντος σχετικού με την επιστημονική εξειδίκευση που προσφέρει το Τμήμα. Η Πρακτική Άσκηση συνιστά προαιρετικό μάθημα, πέραν αυτών που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, και προσγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Η συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση δε βαθμολογείται, κρίνεται απλά ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής», βάσει αξιολόγησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη η έκθεση πεπραγμένων που υποχρεούται να συντάξει ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησής του, καθώς και η γνώμη του εποπτεύοντος καθηγητή του Τμήματος και των αρμόδιων στελεχών του φορέα υποδοχής.

- Κατοχύρωση ECTS μέσω του προγράμματος Erasmus:

Οι φοιτητές που μετακινούνται σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το πρόγραμμα Erasmus μπορούν να κατοχυρώσουν τα ECTS των μαθημάτων τα οποία παρακολούθησαν στα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τη σύμφωνη γνώμη της υπεύθυνης καθηγήτριας για το πρόγραμμα Erasmus και της Προέδρου του Τμήματος.

- Εξεταστικές περίοδοι και εξετάσεις:

Η εκτίμηση της επίδοσης του φοιτητή σε κάθε μάθημα γίνεται με γραπτή ή προφορική ή γραπτή και προφορική εξέταση, κατά την κρίση του διδάσκοντα, κατά την εξεταστική περίοδο του εκάστοτε εξαμήνου και κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ο φοιτητής που βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του έχει δικαίωμα, εκτός από την περίοδο Σεπτεμβρίου, να εξεταστεί επαναληπτικά και στην περίοδο του επόμενου Ιανουαρίου, σε μαθήματα τα οποία είχε επιλέξει στη δήλωσή του κατά το τελευταίο εαρινό εξάμηνο.

- Αναβαθμολόγηση:

Ο φοιτητής που έχει χαμηλή επίδοση στις εξετάσεις έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να επανέλθει εξεταζόμενος σε επιπλέον μαθήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Σε περίπτωση που επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία, αυτή προσμετράται αυτομάτως στο βαθμό του πτυχίου του αντί της παλιότερης. Σε αντίθετη περίπτωση, διατηρείται η παλιότερη βαθμολογία.

- Βαθμολογία και προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου:

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ο φοιτητής που εισέρχεται στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του σε ένα από τα Προγράμματα Σπουδών.