skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματικές Προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος Ι&Α

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ι&Α μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές τους, στο δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. ως:

  • αρχαιολόγοι στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • εκπαιδευτικοί στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση όλων των βαθμίδων. Για όσους επιθυμούν να εργασθούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η νομοθεσία επιβάλλει να διαθέτουν Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας.
  • ερευνητές σε ερευνητικά - επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα, σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους σε βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, μουσεία και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, αλλά και σε εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οίκους και οργανισμού.
  • υπάλληλοι κλάδου Διοικητικού, ΠΕ κατηγορίας στη Δημόσια Διοίκηση, στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α.) και σε Ν.Π.Δ.Δ., μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
  • ξεναγοί (ιστορικών χώρων, μνημείων και μουσείων) μετά από Ταχύρρυθμα Προγράμματα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, να παρακολουθήσουν, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα διάρκειας δύο μηνών προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού. Πληροφορίες εδώ: Υπουργείο Τουρισμού: Ταχύρρυθμα Προγράμματα Ξεναγού, http://www.mintour.gov.gr/el/Education/xenagoi/.

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος. Πιο συγκεκριμένα:

- των Αρχαιολόγων του ΥΠ.ΠΟ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320/τ.Α΄/17.10.77)  και το Π.Δ. 104/14 – ΦΕΚ A 171 τ.Α΄ /28.08.2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας − Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος με τις ειδικότητες του Κλάδου. Επίσης, άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής).

- των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον ν.1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) και τον ν.4186/2013 άρ 36 παρ 22 (ΦΕΚ 193/2013), περί "Πιστοποίησης Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας" και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

- των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Σχετικές Επαγγελματικές Ενώσεις - Σύλλογοι

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων & Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής (Π.Ε.Φ.):

http://www.p-e-f.gr/

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.):

http://www.sea.org.gr/

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.):

http://www.seka.net.gr/s/

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.):

http://www.olme.gr/

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

http://www.oiele.gr/

Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών:

http://www.tourist-guides.gr/